A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ászf” – a Codex Consulting Lapkiadó-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.uzletiegyuttmukodes.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza. Jelen ászf elválaszthatatlan részét képezi az Adatkezelési Nyilatkozat.

1. A Szolgáltatás nyújtója

Név: Codex Consulting Lapkiadó-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6726 Szeged, Fülemüle u. 32. I/2.
Postacím: 6726 Szeged, Fülemüle u. 32.
Cégjegyzékszám:
06-09-009356
Statisztikai számjel:
13317492-2213-113-06
Adószám:
13317492-2-06
E-mail-cím: kapcsoalat@uzletiegyuttmukodes.hu
Telefonszám: +36-70/389-2725

2. A szerződés tárgya

A szolgáltatás tárgyát képezi a honlapon aktuálisan található szakmai interjúkötet és egyéb digitális anyagok (Fejlesztési Útmutató) megrendelése (a továbbiakban együttesen: „termék”), melyre a szolgáltató megrendelést vesz fel.

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés ellenértékének Szolgáltatóhoz történő beérkezése napjától számított 2 munkanapon belül postára adja a megrendelő által megadott szállítási címre.

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

3. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a www.uzletiegyuttmukodes.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével, és a megrendelőgomb lenyomásával jön létre.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Felhasználó nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

4. A megrendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

5. Interjúkötet megvásárlása

5.1. A Felhasználónak lehetősége van a weboldalon Interjúköteteket vásárolni a Szolgáltatótól több féle csomagban. 

5.2. Amit a megrendelő űrlap tartalmaz:

– Megrendelő (cég) neve
– Hivatalos képviselő neve
– Közvetlen telefonszáma
– Közvetlen email címe
– Számlázási név és cím, adószám
– Postázási név és cím
– Választási lehetőség a csomagok között

5.3. Számlázás

A MEGRENDELEM gomb megnyomásával a Felhasználó megrendeli a kívánt csomagot. Ezt követően 1 munkanapon belül egy elektronikus díjbekérőt kap, amelyet a megadott határidőig kell kiegyenlítenie átutalással.
A termék megvásárlásról szóló ÁFÁ-s számlát Megrendelő elektronikusan kapja meg a megadott email címre kiküldve. Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák.

5.4. Kiszállítás

A Szolgáltató a megrendelt könyvet a Posta segítségével juttatja el a Felhasználóhoz.
Belföldi megrendelés és kiszállítás esetén a Posta díját az adott termékre vonatkozó aktuális ajánlat tartalmazza, melyet a Megrendelő a termék vételárával együtt megfizet.

A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a honlapon található leírás tartalmazza. A honlap és a termék téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.5. Elállás, felelősség

Elállás:

A megrendelőt a termék átvételétől számított 14 napon belül feltétlen, korlátlan elállási jog illeti meg Az előzőekben foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Felelősség:

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget,

olyan működési hibáért esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja
megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

6. Jogi nyilatkozat

Egyebekben a honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár on-line, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása.

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a honlapon található valamennyi termék megjelenítése, promotálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a honlap használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része módosítható.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában 250.000 Ft + ÁFA, azaz napi kettőszáz-ötvenezer forint valamint az általános forgalmi adó összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a honlap egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő felhasználó a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

7. Egyéb rendelkezések

A jelen Szerződési Feltétlekben nem szabályozott, de a jogviszonyt érintő további lényeges kérdésekben a hatályos magyar jogszabályi előírásokon túl a Szolgáltató Adatvédelmi Nyilatkozatának előírásai az irányadóak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékről írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 9:00-17:00 között:
szervezet@uzletiegyuttmukodes.hu címen vagy a 70/389-2524-es számon.

8. Panaszkezelés

A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: kapcsolat@uzletiegyuttmukodes.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:
Szeged, MJV Polgármesteri Hivatal Jegyzője
6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.

Továbbá:

Fogyasztóként panasszal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Az illetékes kormányhivatalok listája ITT érhető el:http://jarasinfo.gov.hu/

Tárhely:

Tárhely.eu Kft.
https://tarhely.eu